Πάνω Frame [668xX]
ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English
Κατηγορίες
Newsletter Περισσότερα
Banner Αριστερό 2[200xX]
Banner Αριστερο 1 [200xX]
Banner Αριστερο 3 [200xX]
Banner Αριστερο 4 [200xX]
Banner Αριστερό 6
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ » ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥ ΕΟΚ

 


 


 

Αντικατάσταση αδείας οδήγησης ( ερασιτεχνικής, επαγγελματικής ή μοτοσυκλέτας ) σε νέου τύπου ΕΟΚ.


 


 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


 

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση,( προσκομίζεται και συμπληρώνεται από την σχολή ) στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:

α. την μόνιμη κατοικία του.

β. τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.

2. Δελτίο αστυνονικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.

    Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

3. Μία ( 1 ) φωτογραφία έγχρωμη, τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.

4. Ένα ( 1 ) παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από Δημόσιο Ταμείο, για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης.

5. Αίτηση εκτύπωσης. ( προσκομίζεται και συμπληρώνεται από την σχολή )

6. Η άδεια οδήγησης και φωτοαντίγραφο της.

   Αν η άδεια οδήγησης είναι φθαρμένη ή έχουμε αλλαγή στοιχείων, χρειάζεται παράβολο 9,02 ΕΥΡΩ από Δημόσιο Ταμείο.


 


 


 


 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.


 

Αναλαμβάνουμε αυθημερόν με εξουσιοδότηση την διεκπαιρέωση.


 


 


 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


 

Σε περίπτωση που το δίπλωμα δεν είναι καταχωρημένο στο computer, χρειάζεται εξουσιοδότηση στην σχολή, για να γίνει η καταχώρηση μέσω υπουργείου.

Banner Κάτω 1 [320xX] Banner Κάτω 2 [320xX] Banner Κάτω 3 [320xX]