Πάνω Frame [668xX]
ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English
Κατηγορίες
Newsletter Περισσότερα
Banner Αριστερό 2[200xX]
Banner Αριστερο 1 [200xX]
Banner Αριστερο 3 [200xX]
Banner Αριστερο 4 [200xX]
Banner Αριστερό 6
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ » ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ

 

Ηλεκτρονικός Ταχογράφος

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1. Αίτηση για έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου οδηγού – Έντυπο ΚΟ, ( προσκομίζεται και συμπληρώνεται από την σχολή )

2. Δελτίο αστυνονικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.

    Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

3. Η άδεια οδήγησης και φωτοαντίγραφο της.

4. Μία ( 1 ) φωτογραφία έγχρωμη, τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.

5. Ένα ( 1 ) παράβολο των 150,00 ΕΥΡΩ από Δημόσιο Ταμείο.

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

 

Αναλαμβάνουμε αυθημερόν με εξουσιοδότηση την διεκπαιρέωση.

 

Banner Κάτω 1 [320xX] Banner Κάτω 2 [320xX] Banner Κάτω 3 [320xX]